News Detail

ማስታወቂያ: ለአንበሳ ኢንሹራንስ ኩባንያ (አ.ማ.) ባለአክሲዮኖች

2019-11-13

የአንበሳ ኢንሹራንስ ኩባንያ (አ.ማ.)የዲሬክተሮች ቦርድ የምልመላና የምርጫ ኮሚቴ ከባለ አክስዮኖች ጥቆማዋችን ሲቀበልና አግባብነት ያላቸውን ማስረጃዎችን ሲያገናዝብ ቆይቷል። በመድን ሰጪዎች የኩባንያ መልካም አስተዳደር መመሪያ ቁጥር SIB/48/2019 አንቀፅ 8(4)(5) በተደነገገው መሰረት ከስር ስማቸው በዝርዝር የተጠቀሱት የተመለመሉ ዕጩዎች ህዳር 13 ቀን 2012  ዓ.ም. በሚካሄደው 12ኛው የባለአክሲዮኖች ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ለዲሬክተሮች ቦርድ አባላት ምርጫ በእጩነት መሆኑን በአክብሮት እናሳውቃለን።

 1. አቶ አብርሃ ገብረአምላክ
 2. ዶ/ር መሃሪ ረዳኢ
 3. አቶ ክፍሉ ታረቀኝ
 4. ወ/ሮ ንግስት ገብረመድህን
 5. ወ/ሮ ብርነሽ አባይ
 6. ኤፍ ኤ ቢ ሃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር 
 7. አቶ ቶማስ ገብረማርያም 
 8. አቶ ጸጋይ ብርሃነ
 9. ወ/ሮ ራሄል አለማየሁ
 10. አቶ  ገብረግዚአብሄር ተስፋይ
 11. አቶ ወልደገብርኤል ወዳጆ
 12. አቶ ጥላሁን አምሃ 
 13. አቶ አዋሽ ገብሩ
 14. አቶ ባያብል ፈረደ
 15. ኮሜት ትሬዲንግ ሃላፊነት የተወሰነ የግል ማህበር
 16. አቶ ተክኤ መኩሪያ 
 17. ዶ/ር አስፋወሰን አስራት
 18. አቶ ሃይለስላሴ ይህደጉ

በተጠባባቂነት የተያዙ 

 1. ዶ/ር ተክለሃይማኖት ሃይለስላሴ
 2. አቶ ሞገስ አየለ
 3. አቶ ሃይለስላሴ አማረ
 4. አቶ አረጋኀኝ ሲሳይ

ማሳሰቢያ: ኮሚቴው በአዲስ ዘመን ጋዜጣ 79ኛ ዓመት ቁጥር 028 መስከረም 28 ቀን 2012 ዓ.ም ባወጣው ማስታወቂያ እና በሪፖርተር ጋዜጣ በቅፅ 25 ቁጥር 2031 ጥቅምት 5 ቀን 2012 ዓ.ም ባወጣው ማስታወቂያ ላይ:_

 1. የዕጩ ቦርድ አባላት ዝርዝር በተ/ቁ 3 ላይ አቶ ክፍሉ ታደሰ በማለት የአባት ስም በስህተት የወጣው አቶ  ክፍሉ ታረቀኝ በማለት ያለተካከለ መሆኑን እንዲሁም 
 2. የዲሬክተሮች ቦርድ የሚመረጡበት 12 ኛው  የባለአክሲዮኖች ጠቅላላ ጉባኤ ቀን ከህዳር 06 ቀን 2012 ዓ.ም ወደ ህዳር 13 ቀን 2012 ዓ.ም የተላለፈ መሆኑን በአክብሮት ያሳውቃል

የዲርክተሮች ቦርድ የምልመላና የምርጫ ኮሚቴ